Skip to content

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan wij iedere formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot de activiteiten van ons bedrijf, het handelen van één van onze medewerkers of van een derde die in opdracht van ons werkzaamheden heeft verricht.

Schriftelijk indienen van klachten

Er zijn veel verschillende klachten. Een klacht ontstaat meestal omdat de klager teleurgesteld is in zijn verwachting. Dit uit zich dan in ontevredenheid. Vaak worden zulke klachten direct opgelost. Deze klachtenprocedure is gericht op klachten die wij schriftelijk ontvangen. U kunt op drie manieren een klacht bij ons indienen:

Coördinatie en behandeling van klachten

Wij hebben een klachtencoördinator aangesteld. In onze klachtenprocedure is vastgelegd door wie uw klacht wordt behandeld. Uw klacht wordt niet behandeld door medewerkers die direct betrokken zijn bij de betreffende zaak.

Bevestiging

Als u een klacht indient ontvangt u binnen 7 dagen een bevestiging van ons. In deze bevestiging zullen wij u wijzen op de mogelijke vervolgstappen richting Kifid, als het ons niet lukt om samen tot een oplossing te komen.

Inhoudelijke behandeling van uw klacht

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen inhoudelijk behandelen. U ontvangt binnen 21 dagen een schriftelijke motivatie van het standpunt dat wij innemen. Als wij uw klacht ongegrond verklaren, zullen wij u wijzen op mogelijke vervolgstappen.

Vervolgstappen

Binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons hebt gekregen, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt tussen partijen.

Als het geschil niet door bemiddeling van het Kifid tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Uitzonderingen daargelaten, moet dan wel meer dan € 100 in het geding zijn.

De Geschillencommissie geeft meestal een bindend advies voor beide partijen. DIN Assuradeuren is een aangesloten onderneming van You Sure B.V. Hoewel You Sure B.V. het advies van KIFID niet per definitie als bindend ziet, behandelt DIN Assuradeuren advies van KIFID wel altijd als bindend.

Gegevens Kifid
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet : www.kifid.nl
Aansluitnummer: 300.012460