Skip to content

Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze dienstverlening.

Wie zijn wij?

Dit is het privacy statement van  DIN Assuradeuren B.V. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Kastanjelaan 6 B, 2982 CM Ridderkerk. U kunt ons telefonisch bereiken via 085 489 6199. Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 27094717. Uw persoonsgegevens wisselen wij alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. DIN Assuradeuren verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen en verzekeringen
 • Gegevens over ingediende claims en/of uw claimhistorie

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van een schade:

 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het optreden als gevolmachtigd agent van één of meerdere verzekeraars. Hierbij gaat het o.a. om het accepteren van verzekeringen, het behandelen van schades en het afwikkelen van betalingsverkeer. Als wij bepaalde persoonsgegevens niet ontvangen, kunnen wij een aangevraagde verzekering niet accepteren, een schade niet in behandeling nemen of een betaling niet verwerken.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze onderneming en de financiële sector te waarborgen. Daarbij gaat het ook om het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude en andere strafbare of laakbare gedragingen.
 • Soms vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs. We hebben deze kopie nodig om te controleren wie u bent. Dit zijn we wettelijk verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hieronder vallen ook het opvragen van een UBO-verklaring en eventueel strafrechtelijke gegevens aangezien dit relevant is voor het sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
 • Bij verzekeringsfraude zijn wij verplicht dit te melden aan de verzekeraar en bij het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiele) klanten.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brand- of aansprakelijkheidsverzekering
 • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • Voor alle overige schadeverzekeringen 7 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • Voor alle overige schadedossiers 7 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Toegang tot persoonsgegevens

DIN Assuradeuren maakt gebruik van het klantvolgsysteem DIAS. Medewerkers van DIN Assuradeuren hebben slechts toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt. De beheerder en degenen, die in het kader van een door DIN Assuradeuren of gebruiker gegeven opdracht werken, hebben slechts toegang tot persoonsgegevens, voor zover dit voor het gebruik en de bewerking van de gegevens noodzakelijk is, en zij hiertoe een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Beveiliging persoonsgegevens

Om het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen neemt DIN Assuradeuren alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij zien er op toe dat beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens worden opgesteld en nageleefd. Dit wordt gedaan door op gezette tijden de technische en organisatorische beveiliging te testen, te beoordelen en te evalueren op doeltreffendheid van de verwerking. (Privacy Impact Analyse).
DIN Assuradeuren conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten. DIN Assuradeuren treft maatregelen om de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te informeren indien dit in het kader van de meldplicht aan de orde is.

Uitwisselen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met derden. Dit doen wij alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden, zoals hierboven omschreven onder ‘Waarom we gegevens nodig hebben’. U kunt dan denken aan:

 • uw adviseur
 • verzekeraars waarvoor wij optreden als gevolmachtigd agent
 • verzekeraars of adviseurs waarmee wij corresponderen over uw schade
 • schadeherstelbedrijven
 • taxateurs
 • expertisebureaus
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (Roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres)
 • MarketScan, onderdeel van Solera Nederland, voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het aanleveren van data aan onze volmachtgevers

Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

DIN Assuradeuren B.V.
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Hofhoek 5-7
3176 PD Poortugaal

U kunt ook een e-mail sturen naar specialezaken@dinassuradeuren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn,  of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via specialezaken@dinassuradeuren.nl.

Websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2022.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.