Skip to content

Meld de schade bij uw adviseur

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van ons bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. Meld de schade eerst bij uw adviseur. Uw adviseur begeleidt u tijdens het schadeproces. Wilt u de schade liever rechtstreeks bij ons melden? Gebruik dan ons contactformulier of stuur een e-mail naar schade@dinassuradeuren.nl. Wij vragen uw adviseur dan om contact met u op te nemen.  Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Als het melden van uw schade niet kan wachten tot de volgende werkdag en u kunt uw adviseur niet bereiken, bel dan met ons noodnummer 0252-809 809.

Hoe behandelen wij uw schade?

Om uw schade te kunnen behandelen hebben wij een door u ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier van u nodig. Als u dat wilt, helpt uw adviseur u met het invullen van het formulier. Om de hoogte van de schade vast te kunnen stellen ontvangen wij graag een aankoop- of herstelfactuur. Soms vragen wij ook om één of meerdere foto’s van het beschadigde object of om een proces verbaal van aangifte. Uw adviseur is uw en ons aanspreekpunt. Als wij u iets willen vragen over de schade, of wij willen u informeren, dan nemen wij contact op met uw adviseur. Uw adviseur zorgt er vervolgens voor dat u wordt geïnformeerd.

Schade-expert

Bij grotere schades schakelen wij een schade-expert in. Een schade-expert bepaalt de omvang van de schade. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. Hij schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven in, informeert u over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en bespreekt preventieve maatregelen. De schade-expert kan een expert zijn van de verzekeraar, of van een extern expertisebureau. Dit laten wij weten op het moment dat wij uw schade in behandeling nemen. De schade-expert is op de hoogte van alle voorwaarden en clausules die voor uw verzekering gelden. Zo kan hij u snel en deskundig op weg helpen.
Schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op de website van het NIVRE. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze kunt u na lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Zelf ook een schade-expert kiezen?

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Uw eigen expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als uw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag. De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Wij doen geen beroep op de beperking die nog in de oudere polisvoorwaarden voorkomt, namelijk dat de vergoeding van de kosten van uw expert beperkt is tot maximaal het bedrag dat wij aan onze expert hebben betaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contraexpert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Uw adviseur kan u hierbij helpen. Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw adviseur.

De rol van de onderzoekers

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen wij soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan u vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. U kunt de gedragsregels en protocollen lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars. Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Uw adviseur kan u hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval wel voor eigen
rekening.

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Als u schade hebt en wij laten uw schade herstellen, dan geven wij een herstelbedrijf namens jou de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. Wij overleggen altijd met u en uw adviseur voordat we een herstelbedrijf inschakelen. Wij betalen de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat u dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden.
Vaak vragen herstelbedrijven u een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd, of heeft u een eigen risico? Dan moet u dat deel van de schade zelf betalen. Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

Uw schade duurzaam hersteld

Het herstelbedrijf helpt u professioneel, maar ook met oog voor het milieu en de samenleving. Het moet zo duurzaam mogelijk gebeuren. De herstelbedrijven waar wij mee samenwerken voeren het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’. De herstelbedrijven worden op duurzaamheid getoetst en voldoen aan strenge eisen.

U blijft de opdrachtgever

De schade-expert regelt het herstelbedrijf voor u, maar u blijft formeel de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of BTW-verrekening geldt, dan krijgt u daarvan de nota.

Wat mag u van ons verwachten?

Als u schade hebt, mag u van ons het volgende verwachten:

  • we regelen de schadebehandeling snel en deskundig;
  • als de schade hersteld kan worden, kunnen we voor u een herstelbedrijf inschakelen;
  • we houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de polisvoorwaarden;
  • wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven. U kunt de gedragscode lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Wat verwachten wij van u?

Na een schade helpen wij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk u zich aan een aantal regels houdt:

  • zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;
  • verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
  • geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen;
  • doe aangifte in geval van diefstal, vandalisme of als u opzet van een andere partij vermoed. Vraag gegevens van getuigen. Maak foto’s.
  • pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen.

Wat was uw ervaring?

Nadat de schade-expert langs is geweest of wanneer de schade is hersteld door het herstelbedrijf, willen wij graag weten hoe u dit hebt ervaren. Via uw adviseur ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan ons  klanttevredenheidsonderzoek. Door uw terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Heeft u een een klacht?

Heeft u een een klacht over onze dienstverlening? Of ben u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw adviseur. Uw adviseur overlegt met ons over een passende oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door ons? Dan kunt u naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD). Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Lees ook de polisvoorwaarden

Wilt u precies weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op uw polisblad. Uw verzekeringsadviseur of onze schade-expert kan u hierop een toelichting geven. U vindt onze polisvoorwaarden op onze website.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de behandeling van uw schade? Neem dan contact op met uw adviseur. Die helpt u graag.